Kancelaria Radców Prawnych Dobrut w Koninie
Adwokat radca prawny dobra osobiste

Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi.

Kodeks cywilny nie zawiera definicji dobra osobistego – została ona wypracowana przez doktrynę i orzecznictwo. Można by przytaczać wiele wyroków, opinii, komentarzy, by określić co rozumiemy pod pojęciem dobra osobistego. Trafnie wskazał jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 6 maja 2010 r. (II CSK 640/09, OSNC-ZD 2011, nr A, poz. 4), że dobra osobiste ujmowane są w kategoriach obiektywnych, jako wartości o charakterze niemajątkowym, ściśle związane z człowiekiem, decydujące o jego bycie, pozycji w społeczeństwie, będące wyrazem odrębności fizycznej i psychicznej oraz możliwości twórczych, powszechnie uznane w społeczeństwie i akceptowane przez system prawny.

W polskim porządku prawnym brak zamkniętego katalogu dóbr osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego zawiera jedynie przykładowe wyliczenie. Zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, tajemnica korespondencji- to zatem tylko niektóre z dóbr osobistych. W związku z postępującymi zmianami społecznymi, katalog dóbr osobistych się poszerza, niektóre mogą natomiast nawet zanikać.

Dobra osobiste każdego człowieka podlegają ochronie prawnej. Jeżeli dochodzi do ich naruszenia, prawo przewiduje środki, by zniwelować skutki takiego naruszenia.

Prawnicy z naszej kancelarii świadczą fachową pomoc w przypadku, gdy Twoje dobro osobiste zostaje naruszone bądź zagrożone.

Prawo oferuje szereg możliwości, z których można skorzystać. Droga cywilna- przysługuje zadośćuczynienie pieniężne, naprawienie wyrządzonej szkody, roszczenie o zaniechanie naruszeń i usunięcie skutków tych naruszeń.
Droga karna- skierowanie prywatnego aktu oskarżenia, jeżeli naruszenie dobra wyczerpuje znamiona zniewagi lub zniesławienia.

Czy warto inicjować postępowania sądowe?

Sprawą indywidualną każdego z nas jest to, czy będziemy walczyć o swoje dobre imię.
Warto jednak mieć na uwadze, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 30 stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Godność przysługuje każdemu z nas, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, chorobę, pochodzenie, poglądy itd. – niezależnie również od naszego zachowania.

Rozwój technologii, mediów społecznościowych daje coraz więcej możliwości, by nasze dobra osobiste naruszać. Co ważne- spora część użytkowników w/w czuje się bezkarna.

Jeżeli Twoje dobro osobiste zostało naruszone, albo nie wiesz, jak ocenić dane zachowanie, zgłoś się do Kancelarii Dobrut.
Nasi prawnicy pomogą Ci podjąć wszelkie kroki prawne, by przywrócić Twoje dobre imię i naprawić wyrządzone szkody.

Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi.
Udostępnij:
Przewiń na górę